KUBISTA

D�m u matky bo�� - Kubista

Galerie kubista zalo�en� roku 2002 vznikla jako platforma pro objevov�n� poklad� klasick�ho �esk�ho um�n�, architektury a designu. Od sv�ho vzniku jej� kolektiv �zkostliv� db� na to, aby v jej�m unik�tn�m prostoru v ojedin�l� lokalit� bylo prezentov�no jen to nejlep�� z v�znamn�ch epoch minul�ho stolet�, p�edev��m �esk�ho kubismu a art deca. Origin�ln� unik�ty i tradice vynikaj�c�ho um�leck�ho �emesla jsou hlavn�mi inspira�n�mi zdroji pro sou�asnou autorskou tvorbu nejmlad�� um�lecko-design�rsk� generace, �iroce prezentovanou i subvencovanou galeri� Kubista.

 
 
eShop Kubista